Rekrutacja 2021/2022

 

Rekrutacja do Zespołu Szkół

Macieja Rataja w Gościnie

w roku szkolnym 2021/2022

jest przeprowadzana do następujących szkół:

 
REKRUTACJA ELEKTRONICZNA (WEJDŹ)

PAMIĘTAJ !!! – WYDRUKUJ – PODPISZ – DOSTARCZ DO SEKRETARIATU SZKOŁY

  

 

                                            

                  

 

REKRUTACJA  2021/2022

 W roku szkolnym 2021/2022 planujemy utworzyć następujące klasy:

 

TECHNIKUM ZAWODOWE (nauka trwa 5 lata)

 

 1. Technik lotniskowych służb operacyjnych – profil wojskowy (30 miejsc)

 • Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka
 • Przedmioty rozszerzone: j. angielski, matematyka

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (nauka trwa 4 lata)

 1. Klasa wojskowa – „ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO” (30 miejsc)

 • Przedmioty punktowane: polski, matematyka, j. obcy, geografia
 • Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, matematyka

UWAGA! Dla tej klasy obowiązuje krótszy termin rekrutacji – kandydaci mogą składać podania od 17 maja do 31 maja 2021 r.

Dodatkowo obowiązuje próba sprawności fizycznej w dniu 11.06.2021 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół im. M. Rataja w Gościnie.

 

WAŻNE DOKUMENTY DLA KLASY OPW:

– test sprawności fizycznej (POBIERZ)

– oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów (POBIERZ)

– orzeczenie lekarskie (POBIERZ)

 

 1. Klasa policyjna z elementami kryminalistyki i informatyki (30):

 • Przedmioty punktowane: polski, matematyka, j. obcy, informatyka
 • Przedmioty rozszerzone: j. polski, matematyka, informatyka

 

 1. Klasa z łączonymi profilami (30):

– Klasa straży granicznej (15 miejsc)

– Klasa straży pożarnej – lotniskowa służba ratowniczo-gaśnicza (15 miejsc)

 • Przedmioty punktowane: polski, matematyka, j. obcy, biologia
 • Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, matematyka

 

 

Tab. 1 KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ W GOŚCINIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Maksymalna liczba punktów ¹

1. PUNKTY ZA ŚWIADECTWO

100 pkt

Aktywność na rzecz innych ludzi

3 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

Szczególne osiągnięcia (tab. nr 3)

18 pkt

Ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

18 pkt

Ocena z matematyki  (za ocenę celującą)

18 pkt

Ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

Ocena z II przedmiotu  (za ocenę celującą)

18 pkt

2. PUNKTY ZA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

100 pkt

Wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 pkt

Wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

Wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,3 = 30 pkt

¹ za oceny wyrażone w stopniu 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;  3) dobrym – przyznaje się 14 punktów; 4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów; 5) dopuszczającym – przyznaje się po  2 punkty

 

KRYTERIA REKRUTACJI

 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów,
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty
 • uzyskanie pozytywnego wyniku próby sprawności fizycznej (dotyczy „ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO”)
 • szczególne osiągnięcia ucznia
 • ukończenie szkoły z wyróżnieniem
 • aktywność społeczna

KTO BĘDZIE PRZYJĘTY DO SZKOŁY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI?

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej.

Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.

 

Tab. 2 WAŻNE TERMINY

Termin w rekrutacji zasadniczej

Rodzaj czynności

od  17 maja 2021 r.
do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00

UWAGA!

„ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO” – klasa wojskowa ma krótszy termin składania podań – od 17 maja do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły:
w elektronicznym powiatowym systemie rekrutacji Vulcan, które po wypełnieniu i wydrukowaniu należy dostarczyć do szkoły.

 

od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r. do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły.

Złożenie dokumentów:
– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
– zaświadczenie o wyniku testu ósmoklasisty,

W tych dniach istnieje możliwość dokonywania zmian w podaniu.

11 czerwca 2021 r. godz. 10:00

 

Obowiązkowa próba sprawności fizycznej dla „ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO” (klasa wojskowa), wraz z dostarczonym oświadczeniem o braku przeciwwskazań przystąpienia do próby sprawności fizycznej.

– Oświadczenie rodziców (POBIERZ)

 UWAGA! Próba sprawności fizycznej obowiązuje również uczniów, którzy złożyli podanie do klasy OPW (klasy wojskowej), ale naszej szkoły nie wskazali jako szkoły pierwszego wyboru.

 

11 czerwca 2021 r. godz. 14:00

Opublikowanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej w „ODDZIALE PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO” (klasa wojskowa)

2 lipca 2021 r. godz. godz. 10:00 *

II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do próby w pierwszym terminie)

* W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do próby sprawności fizycznej w terminie głównym (11 czerwca 2021r.), Dyrektor ZS w Gościnie na udokumentowany wniosek rodziców kandydata złożony najpóźniej 14 czerwca 2021 r. może wyrazić zgodę na przystąpienie do próby w II terminie.

2 lipca 2021 r. godz. 14:00

Opublikowanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej w „ODDZIALE PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO” (klasa wojskowa) w II terminie

do 14 lipca 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 21 lipca 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

22 lipca 2021 r. godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

oryginału świadectwa ukończenia szkoły,

– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, dwie fotografie (podpisane na odwrocie), kartę zdrowia, podanie do internatu

 * w przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00,  wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

do 3 sierpnia 2021 r.

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 5 sierpnia 2021 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Źródło: Zarządzenie Nr 4/2021 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2021 r.

 

 

Tab. 3 SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA KANDYDATA WYMIENIONE NA ŚWADECTWIE:

 

Lp.

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA

LICZBA PUNKTÓW

1. Ponadwojewódzkie konkursy kandydata wymienione na świadectwie

a)

Finalista konkursu przedmiotowego

10

b)

Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7

c)

Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5

2. Międzynarodowe lub ogólnopolskie konkursy wiedzy albo turnieje ogólnopolskie

a)

Finalista konkursu przedmiotowego lub przedmiotów objętych rocznym planem nauczania w szkole artystycznej

10

b)

Laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

4

c)

Finalista  turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3

3. Wojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez kuratora oświaty

a)

Finalista konkursu przedmiotowego (dwóch lub więcej)

10

b)

Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego (dwóch lub więcej)

7

c)

Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego (dwóch lub więcej)

5

d)

Finalista konkursu przedmiotowego

7

e)

Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5

f)

Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3

4. Ponadwojewódzkie lub wojewódzkie konkursy albo turnieje wiedzy artystycznej

a)

Finalista konkursów przedmiotowych (dwóch lub więcej) objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10

b)

Laureat turniejów (dwóch lub więcej) nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7

c)

Finalista turniejów (dwóch lub więcej) nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

5

d)

Finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7

e)

Laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych roczny planem nauczania szkoły artystycznej

3

f)

Finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych rocznym planem nauczania szkoły artystycznej

2

5. Inne zawody wiedzy, artystyczne, sportowe organizowane przez Kuratorium Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)

Międzynarodowym

4

b)

Krajowym

3

c)

Wojewódzkim

2

d)

Powiatowym

1

Źródło: Rozporządzenie MEN z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737).

       

Klasa Oddziału Przygotowania Wojskowego

  REKRUTACJA ELEKTRONICZNA (WEJDŹ) PAMIĘTAJ !!! – WYDRUKUJ – PODPISZ – DOSTARCZ DO SEKRETARIATU SZKOŁY    REKRUTACJA 2021/2022 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (nauka trwa 4 lata) Klasa wojskowa – „oddział przygotowania wojskowego” (30 miejsc) Przedmioty punktowane: polski, matematyka, j. obcy, geografia Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, matematyka UWAGA! Dla tej klasy obowiązuje krótszy termin rekrutacji – kandydaci …

Opłaty za internat

Nastąpiła zmiana ilości obiadów w miesiącu wrześniu.
Przepraszamy za zmianę podanej wcześniej kwoty

Styczeń 2022
 wyżywienie – 199,50 zł
 zakwaterowanie 70,00 zł

Luty 2022
 wyżywienie – 147,00 zł
 zakwaterowanie 70,00 zł

Nastąpiła zmiana wydawania obiadu
w piątek na 12.30 do 14.00

Terminy weekendów, w których po uprzednim zgłoszeniu do
wychowawcy można pozostać:

14-16.01.2022
18-20.02.2022