Powrót do Rekrutacja 2022/2023

Pozostałe klasy

 

Rekrutacja do Zespołu Szkół

Macieja Rataja w Gościnie

w roku szkolnym 2022/2023

jest przeprowadzana do następujących szkół:

 
REKRUTACJA ELEKTRONICZNA (WEJDŹ)

PAMIĘTAJ !!! – WYDRUKUJ – PODPISZ – DOSTARCZ DO SEKRETARIATU SZKOŁY

  

Dokumenty do pobrania

Wszystkie klasy                                            

Dodatkowo Oddział Przygotowania Wojskowego                                          

        

 

REKRUTACJA  2022/2023

 W roku szkolnym 2022/2023 planujemy utworzyć następujące klasy:

 

TECHNIKUM ZAWODOWE (nauka trwa 5 lata)

 

 1. Technik lotniskowych służb operacyjnych – profil wojskowy (30 miejsc)

 • Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka
 • Przedmioty rozszerzone:  matematyka

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (nauka trwa 4 lata)

 1. Klasa wojskowa – „ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO” (30 miejsc)

 • Przedmioty punktowane: polski, matematyka, j. obcy, geografia
 • Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, matematyka

UWAGA! Dla tej klasy obowiązuje krótszy termin rekrutacji – kandydaci mogą składać podania od 9 maja do 31 maja 2022 r.

Dodatkowo obowiązuje próba sprawności fizycznej w dniu 10.06.2022r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół im. M. Rataja w Gościnie.

 

WAŻNE DOKUMENTY DLA KLASY OPW:

– test sprawności fizycznej (POBIERZ)

– oświadczenie rodziców/ prawnych opiekunów (POBIERZ)

– orzeczenie lekarskie (POBIERZ)

 

2. Klasa z łączonymi profilami (30):

– Klasa policyjna z elementami informatyki i kryminalistyki (15):

– Klasa policyjna z elementami informatyki i cyberbezpieczeństwa (15)

 • Przedmioty punktowane: polski, matematyka, j. obcy, informatyka
 • Przedmioty rozszerzone: j. polski, matematyka, informatyka

 

3. Klasa z łączonymi profilami (30):

– Klasa straży granicznej (15 miejsc)

– Klasa straży pożarnej – lotniskowa służba ratowniczo-gaśnicza (15 miejsc)

 • Przedmioty punktowane: polski, matematyka, j. obcy, biologia
 • Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, matematyka

 

Tab. 1 KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ W GOŚCINIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Maksymalna liczba punktów ¹

1. PUNKTY ZA ŚWIADECTWO

100 pkt

Aktywność na rzecz innych ludzi

3 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7 pkt

Szczególne osiągnięcia (tab. nr 3)

18 pkt

Ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)

18 pkt

Ocena z matematyki  (za ocenę celującą)

18 pkt

Ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)

18 pkt

Ocena z II przedmiotu  (za ocenę celującą)

18 pkt

2. PUNKTY ZA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

100 pkt

Wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 pkt

Wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt

Wynik z języka obcego nowożytnego

100% x 0,3 = 30 pkt

¹ za oceny wyrażone w stopniu 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;  3) dobrym – przyznaje się 14 punktów; 4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów; 5) dopuszczającym – przyznaje się po  2 punkty

 

KRYTERIA REKRUTACJI

 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów,
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty
 • uzyskanie pozytywnego wyniku próby sprawności fizycznej (dotyczy „ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO”)
 • szczególne osiągnięcia ucznia
 • ukończenie szkoły z wyróżnieniem
 • aktywność społeczna

KTO BĘDZIE PRZYJĘTY DO SZKOŁY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI?

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej.

Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.

 

Tab. 2 WAŻNE TERMINY

Termin w rekrutacji zasadniczej

Rodzaj czynności

od  9 maja 2022 r.
do 20 czerwca 2022 r.
do godz. 15.00

UWAGA!

„ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO” – klasa wojskowa ma krótszy termin składania podań – od 9 maja do 31 maja 2022 r. do godz. 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły:
w elektronicznym powiatowym systemie rekrutacji Vulcan, które po wypełnieniu i wydrukowaniu należy dostarczyć do szkoły.

od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. do godz. 15:00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły.

Złożenie dokumentów:
– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
– zaświadczenie o wyniku testu ósmoklasisty,

W tych dniach istnieje możliwość dokonywania zmian w podaniu (przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły lub zmiana kolejności wybranych szkół).

10 czerwca 2022 r. godz. 10:00

 

Obowiązkowa próba sprawności fizycznej dla „ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO” (klasa wojskowa), wraz z dostarczonym oświadczeniem o braku przeciwwskazań przystąpienia do próby sprawności fizycznej.

– Oświadczenie rodziców (POBIERZ)

 UWAGA! Próba sprawności fizycznej obowiązuje również uczniów, którzy złożyli podanie do klasy OPW (klasy wojskowej), ale naszej szkoły nie wskazali jako szkoły pierwszego wyboru.

10 czerwca 2022 r. godz. 14:00

Opublikowanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej w „ODDZIALE PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO” (klasa wojskowa)

4 lipca 2022 r. godz. godz. 10:00 *

II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do próby w pierwszym terminie)

* W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie do próby sprawności fizycznej w terminie głównym (10 czerwca 2022r.), Dyrektor ZS w Gościnie na udokumentowany wniosek rodziców kandydata złożony najpóźniej 14 czerwca 2022 r. może wyrazić zgodę na przystąpienie do próby w II terminie.

4 lipca 2022 r. godz. 14:00

Opublikowanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej w „ODDZIALE PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO” (klasa wojskowa) w II terminie

do 12 lipca 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności

do 18 lipca 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach

19 lipca 2022 r. godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 9 maja 2022 r. do 20 lipca 2022 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie

od 19 lipca 2022 r. do 22 lipca 2022 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia:

oryginału świadectwa ukończenia szkoły,

– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, dwie fotografie (podpisane na odwrocie), kartę zdrowia, podanie do internatu

25 lipca 2022 r. do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 26 lipca 2022 r.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

do 27 lipca 2022 r.

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 28 sierpnia 2022 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Źródło: Zarządzenie Nr 3/2022 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r.

Zarządzenie Nr 8/2022 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2022 r.

 

 

Tab. 3 SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA KANDYDATA WYMIENIONE NA ŚWADECTWIE:

 

Lp.

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA

LICZBA PUNKTÓW

1. Ponadwojewódzkie konkursy kandydata wymienione na świadectwie

a)

Finalista konkursu przedmiotowego

10

b)

Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7

c)

Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5

2. Międzynarodowe lub ogólnopolskie konkursy wiedzy albo turnieje ogólnopolskie

a)

Finalista konkursu przedmiotowego lub przedmiotów objętych rocznym planem nauczania w szkole artystycznej

10

b)

Laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

4

c)

Finalista  turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3

3. Wojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez kuratora oświaty

a)

Finalista konkursu przedmiotowego (dwóch lub więcej)

10

b)

Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego (dwóch lub więcej)

7

c)

Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego (dwóch lub więcej)

5

d)

Finalista konkursu przedmiotowego

7

e)

Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5

f)

Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3

4. Ponadwojewódzkie lub wojewódzkie konkursy albo turnieje wiedzy artystycznej

a)

Finalista konkursów przedmiotowych (dwóch lub więcej) objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10

b)

Laureat turniejów (dwóch lub więcej) nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7

c)

Finalista turniejów (dwóch lub więcej) nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

5

d)

Finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

7

e)

Laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych roczny planem nauczania szkoły artystycznej

3

f)

Finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych rocznym planem nauczania szkoły artystycznej

2

5. Inne zawody wiedzy, artystyczne, sportowe organizowane przez Kuratorium Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)

Międzynarodowym

4

b)

Krajowym

3

c)

Wojewódzkim

2

d)

Powiatowym

1

Źródło: Rozporządzenie MEN z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737).

       

Opłaty za internat

Listopad 2022
 wyżywienie – 342,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

Grudzień 2022
 wyżywienie – 270,00 zł
 zakwaterowanie 100,00 zł

W dni wyjazdowe internat jest czynny do godziny 17.00.
W niedzielę oraz pozostałe dni przyjazdowe internat jest czynny od godziny 16.00.
Mieszkańcy internatu mają zapewnione posiłki od poniedziałku do piątku w formie śniadań, obiadów oraz kolacji.
Obiady wydawane są od poniedziałku do czwartku od godziny 13.00 do godziny 15.00.
W piątek obiady wydawane są od godziny 13.00 do godziny 15.00. 

13.10.2022 czwartek jest dniem wyjazdowym.
1.11.2022 we wtorek internat czynny będzie od godziny 16.00.
10.11.2022 czwartek jest dniem wyjazdowym.

Terminy weekendów, w których po uprzednim zgłoszeniu do
wychowawcy można pozostać:

23-25.09.2022

30.09-02.10.2022

21-23.10.2022 (pozostają jedynie uczniowie biorący udział w bytowaniu)

04-06.11.2022

18-20.11.2022

02-04.12.2022