Rekrutacja 2018/2019

 

Rekrutacja do Zespołu Szkół

Macieja Rataja w Gościnie

w roku szkolnym 2018/2019

jest przeprowadzana do następujących szkół:

 
REKRUTACJA ELEKTRONICZNA (WEJDŹ)

PAMIĘTAJ !!! – WYDRUKUJ – PODPISZ – DOSTARCZ DO SEKRETARIATU SZKOŁY

 

PODANIA

Podanie do szkoły
Zobowiązanie – umundurowanie
Podanie do internatu

 

 

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy utworzyć następujące klasy:

 

TECHNIKUM ZAWODOWE

 1. Technik lotniskowych służb operacyjnych – profil wojskowy (30 miejsc)

 2. Technik mechanik – użytkowanie obrabiarek skrawających (30 miejsc)

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

1. Klasa wojskowa (30 miejsc)

2. Klasa policyjna (30 miejsc)

3. Klasa straży granicznej (15 miejsc)

4. Klasa straży pożarnej z elementami zarządzania kryzysowego (15 miejsc)

 

Warunki naboru i organizacja nauki

 

TECHNIKUM CZTEROLETNIE

Technik lotniskowych służb operacyjnych – profil wojskowy            

 

Przedmioty punktowane: język polski, język obcy, matematyka, geografia

Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski

 

Technik mechanik – użytkowanie obrabiarek skrawających

 

Przedmioty punktowane: język polski, język obcy, matematyka, informatyka

Przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Klasa wojskowa                                                                

Przedmioty punktowane: język polski, język obcy, matematyka, geografia

Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, geografia

 

Klasa policyjna       

Przedmioty punktowane: język polski, język obcy, matematyka, biologia

Przedmioty rozszerzone: język niemiecki, matematyka, biologia       

 

 Klasa straży granicznej        

Przedmioty punktowane: język polski, język obcy, matematyka, historia

Przedmioty rozszerzone: język niemiecki, matematyka, historia      

 

Klasa straży pożarnej z elementami zarządzania kryzysowego

Przedmioty punktowane: język polski, język obcy, matematyka, biologia

Przedmioty rozszerzone: język angielski, chemia, biologia      

                             

WAŻNE TERMINY:

Termin w rekrutacji zasadniczej

Termin w rekrutacji uzupełniającej

Rodzaj czynności
od  9 maja 2018 r.

do 19 czerwca 2018 r.
do godz. 15.00

 

 

od 12 lipca 2018 r.

od godz. 12.00

do 16 lipca 2018 r.

do godz. 15.00

 

Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników i branżowych szkół I stopnia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 9 maja 2018r. do 5 lipca 2018r. od 12 lipca 2018r. do 3 sierpnia 2018r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 149 ust.4 i ust.7, art. 155 ust. 4 i ust.7 art. 165 ust. 3 i ust. 4 ustawy – Przepisy wprowadzające
Od 15 czerwca 2018r. do 19 czerwca 2018r. do godz. 15.00 x Możliwość dokonania zmiany wybranych szkól
od 22 czerwca 2018 r.

do 26 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

x Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia

o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 28 czerwca 2018 r. do 3 sierpnia 2018 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej I stopnia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
dnia 6 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

dnia 7 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                     i kandydatów niezakwalifikowanych
do 10 lipca 2018 r.

do godz. 15.00

do 9 sierpnia 2018 r.

do godz. 12.00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia,
a w przypadku technikum i  branżowej szkoły I stopnia – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, dwie fotografie (podpisane na odwrocie), kartę zdrowia, podanie do internatu.
dnia 11 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

dnia 10 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
dnia 12 lipca 2018r. do godz. 15.00 dnia 10 sierpnia  2018 r. do godz. 15.00

 

Poinformowanie przez dyrektora liceum ogólnokształcącego, technikum  i branżowej szkoły I stopnia kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc
w szkole.

 

           

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym:

1.)W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
c) matematyki,
d) przedmiotów przyrodniczych,
e) języka obcego nowożytnego.
mnoży się przez 0,2 (za każdy 1% wyników z każdego z pięciu egzaminów) max 100 pkt.

Oceny ze świadectwa przeliczamy na punkty według skali:
a) celującym – przyznaje się po 18 pkt.
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 pkt.
c) dobrym – przyznaje się po 14 pkt.
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt.
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt.

Za oceny można uzyskać max. 72 pkt.

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt.

Aktywność społeczna (wolontariat, praca na rzecz środowiska szkolnego) przyznaje się 3 pkt.

Za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie można uzyskać 18 pkt. (gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów oraz z tego samego zakresu wpisane na świadectwie gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach).

Punktacja za wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum osiągnięcia w konkursach, turniejach i zawodach:

 Konkursy organizowane przez kuratora oświaty o zasięgu ponadwojewódzkim:

 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –10 pkt.

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

 

 Konkursy organizowane przez kuratora oświaty o zasięgu wojewódzkim:

 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

 

 

Uzyskanie wysokiego miejsca w innych zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, na szczeblu:

 

a) międzynarodowym – 4 pkt.

b) ogólnopolskim – 3 pkt.

c) wojewódzkim – 2 pkt.

d) powiatowym – 1 pkt.

 

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 pkt.

 

Szczegółowy wykaz konkursów punktowanych przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej dostępne na stronie www.kuratorium.szczecin.pl w zakładce „Rekrutacja”.

 

 

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Luty 2019 – żywienie 168,00 zł + zakwaterowanie 50,00 zł

Marzec 2019 – żywienie 252,00 zł + zakwaterowanie 50,00 zł

Kwiecień 2019 – żywienie 192,00 zł + zakwaterowanie 50,00 zł