Rekrutacja 2016/2017

 

Rekrutacja do Zespołu Szkół

Macieja Rataja w Gościnie

w roku szkolnym 2016/2017

jest przeprowadzana do następujących szkół:

 
REKRUTACJA ELEKTRONICZNA (WEJDŹ)

PAMIĘTAJ !!! – WYDRUKUJ – PODPISZ – DOSTARCZ DO SEKRETARIATU SZKOŁY

 

PODANIA

Podanie do szkoły

Podanie do internatu

 

REKRUTACJA 2016/2017

 DROGI GIMNAZJALISTO

 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MACIEJA RATAJA W GOŚCINIE PROPONUJE CI NASTĘPUJĄCE KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

 

TECHNIKUM CZTEROLETNIE

 

Technik lotniskowych służb operacyjnych – profil wojskowy             –       15 miejsc

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej- profil wojskowy – 15 miejsc

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Klasa wojskowa                               –        30 miejsc

Klasa policyjna                                –         30 miejsc

Klasa straży granicznej                  –         30 miejsc

Klasa straży pożarnej                     –         30 miejsc

 

 

Warunki naboru i organizacja nauki

 

TECHNIKUM CZTEROLETNIE

 

Technik lotniskowych służb operacyjnych – profil wojskowy            

Przedmioty punktowane:                                                      Przedmioty rozszerzone:

 

Język polski                                                                           Matematyka

Język obcy                                                                           Język angielski

Informatyka

Geografia

 

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej- profil wojskowy

Przedmioty punktowane:                                                     Przedmioty rozszerzone:

 

Język polski                                                                           Matematyka

Język obcy                                                                           Język angielski

Informatyka

Biologia

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Klasa wojskowa                                                                 

Przedmioty punktowane:                                                  Przedmioty rozszerzone:

 

Język polski                                                                      Język polski

Język obcy                                                                        Język angielski

Wiedza o społeczeństwie                                                 Geografia

Geografia

 

 

Klasa policyjna                                                 

Przedmioty punktowane:                                                 Przedmioty rozszerzone:

 

Język polski                                                                     Język niemiecki

Język obcy                                                                        Matematyka

Wiedza o społeczeństwie                                                 Biologia

Biologia

 

Klasa straży granicznej                                

Przedmioty punktowane:                                                Przedmioty rozszerzone:

 

Język polski                                                                     Język angielski

Język obcy                                                                       Matematyka

Wiedza o społeczeństwie                                                Historia

Geografia

 

Klasa straży pożarnej                                  

Przedmioty punktowane:                                               Przedmioty rozszerzone:

 

Język polski                                                                      Język angielski

Język obcy                                                                        Chemia

Wiedza o społeczeństwie                                                 Biologia

Biologia

 

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym, a także terminy składania dokumentów do oddziałów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Na podstawie: Zarządzenia Nr 5 /2016 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty  z dnia 29 stycznia 2016 r.

 

Termin w rekrutacji zasadniczej Rodzaj czynności
od 25 kwietnia 2016r. (poniedziałek) do 8 czerwca 2016r. (środa) do godz. 15.00

 

 

Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz      z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Składanie wniosków o przyjęcie do szkół: Technikum i Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie wraz z dokumentami:

– dwie fotografie,
– karta zdrowia,
– w przypadku ubiegania się o przyjęcie do technikum zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły)

– oświadczenie dotyczące umundurowania podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów
– podanie o internat podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów
– oraz dodatkowo, jeśli dotyczy, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

od 24 czerwca 2016r. do 28 czerwca 2016r. (wtorek) Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
do 1 lipca (piątek) 2016 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków                       o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
do 4 lipca 2016r. (poniedziałek) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                     i kandydatów niezakwalifikowanych
do 6 lipca 2016r. (środa) Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole,                         w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia   o wyborze tej szkoły
do 12 lipca 2016r.(wtorek) Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
do 13 lipca 2016r. (środa) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do 13 lipca 2016r. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc                 w szkole

 

 

Terminy w postępowaniu uzupełniającym do oddziałów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Termin w rekrutacji zasadniczej Rodzaj czynności
od 14 do 15 lipca 2016r. (czwartek-piątek) Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do 9 sierpnia 2016r. (wtorek) –

termin jednego dnia od ostatniego dnia na rozpatrzenie   w postępowaniu rekrutacyjnym odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, zgodnie z przepisem art. 20zc ustawy                 o systemie oświaty

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
do 9 sierpnia 2016r. (wtorek) Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole,   w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły
do 16 sierpnia 2016r. (wtorek) Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone  w uzupełnieniu wniosku   o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
do 18 sierpnia 2016r. (czwartek) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do 18 sierpnia 2016r. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc  w szkole

 

 

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156).
  2. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczana na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczególnego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942).

W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
c) matematyki,
d) przedmiotów przyrodniczych,
e) języka obcego nowożytnego.
mnoży się przez 0,2.

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 16 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 12 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 5 punktów.

Schemat podziału punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie na rok szkolny 2016/2017

Egzamin gimnazjalny Wynik w %

max

Suma punktów

max

Wynik z języka polskiego 100% x 0,2 = 20 pkt
Wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100% x 0,2 = 20 pkt
Wynik z matematyki 100% x 0,2 = 20 pkt
Wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii 100% x 0,2 = 20 pkt
Wynik z języka obcego na poziomie podstawowym 100% x 0,2 = 20 pkt
Razem 100 pkt

 

 

Świadectwo Suma punktów

max

Aktywność na rzecz innych ludzi 2 pkt
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 5 pkt
Szczególne osiągnięcia 13 pkt
Wynik z języka polskiego 20 pkt
Wynik z języka obcego 20 pkt
Wynik z informatyki/WOS 20 pkt
Wynik z geografii / biologia/ 20 pkt
Razem 100 pkt
Ogółem 200 pkt

Punktacja za wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum osiągnięcia w konkursach, turniejach i zawodach:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 1. a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania

szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

 1. b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania

szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

 1. c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania

szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

 1. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym

planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

 1. d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania

szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

 1. e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania

szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

 1. f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania

szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 5. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 1, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.
 6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 2 punkty.