Rekrutacja 2017/2018

 

Rekrutacja do Zespołu Szkół

Macieja Rataja w Gościnie

w roku szkolnym 2017/2018

jest przeprowadzana do następujących szkół:

 
REKRUTACJA ELEKTRONICZNA (WEJDŹ)

PAMIĘTAJ !!! – WYDRUKUJ – PODPISZ – DOSTARCZ DO SEKRETARIATU SZKOŁY

 

PODANIA

Podanie do szkoły

Podanie do internatu

 

REKRUTACJA 2017/2018

 DROGI GIMNAZJALISTO

 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. MACIEJA RATAJA W GOŚCINIE PROPONUJE CI NASTĘPUJĄCE KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

TECHNIKUM CZTEROLETNIE

 

Technik lotniskowych służb operacyjnych – profil wojskowy                           –  30 miejsc

Technik mechatronik- profil wojskowy                                                                 – 15 miejsc

Technik mechanik – użytkowanie obrabiarek skrawających – profil wojskowy – 15 miejsc

 

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Klasa wojskowa                               –        30 miejsc

Klasa policyjna                                –         30 miejsc

Klasa straży granicznej                  –         15 miejsc

Klasa straży pożarnej                     –         15 miejsc

 

 

Warunki naboru i organizacja nauki

 

TECHNIKUM CZTEROLETNIE

 

Technik lotniskowych służb operacyjnych – profil wojskowy            

Przedmioty punktowane:                                                      Przedmioty rozszerzone:

 

Język polski                                                                           Matematyka

Język obcy                                                                           Język angielski

Matematyka

Geografia

 

Technik mechatronik profil wojskowy

Technik mechanik – użytkowanie obrabiarek skrawających – profil wojskowy

Przedmioty punktowane:                                                     Przedmioty rozszerzone:

 

Język polski                                                                           Matematyka

Język obcy                                                                           Język angielski

Informatyka

Matematyka

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

Klasa wojskowa                                                                 

Przedmioty punktowane:                                                  Przedmioty rozszerzone:

 

Język polski                                                                      Język polski

Język obcy                                                                        Język angielski

Matematyka                                                                      Geografia

Geografia

 

 

Klasa policyjna                                                 

Przedmioty punktowane:                                                 Przedmioty rozszerzone:

 

Język polski                                                                     Język niemiecki

Język obcy                                                                        Matematyka

Matematyka                                                                      Biologia

Biologia

 

Klasa straży granicznej                                

Przedmioty punktowane:                                                Przedmioty rozszerzone:

 

Język polski                                                                     Język angielski

Język obcy                                                                       Matematyka

Matematyka                                                                     Historia

Biologia

 

Klasa straży pożarnej                                  

Przedmioty punktowane:                                               Przedmioty rozszerzone:

 

Język polski                                                                      Język angielski

Język obcy                                                                        Chemia

Matematyka                                                                      Biologia

Biologia

 

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym, a także terminy składania dokumentów do oddziałów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych na podstawie:

  • Rozdział 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późniejszymi zmianami);
  • Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586);
  • Zarządzenie nr 24/2017 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, tj. trzyletniej branżowej szkoły I stopnia  oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie zachodniopomorskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
  • Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalonych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na podstawie art. 20m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późniejszymi zmianami) uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018.

 

Termin w rekrutacji zasadniczej Termin w rekrutacji uzupełniającej Rodzaj czynności
od  9 maja 2017 r.

(wtorek)

do 21 czerwca 2017 r. (środa)
do godz. 15.00

 

 

od 26 lipca 2017 r.

(środa) od godz. 12.00

do 28 lipca 2017 r.

(piątek) do godz. 15.00

 

Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych trzyletniego liceum i czteroletniego techników wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym

Złożenie wniosku o przyjęcie do

 klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego lub technikum zawodowego wraz z dokumentami:

dwie fotografie (podpisane na odwrocie)

karta zdrowia
podanie o internat  podpisane przez rodziców/ prawnych opiekunów
– oraz dodatkowo, jeśli dotyczy, zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

od 23 czerwca 2017 r. (piątek)

do 27 czerwca 2017 r. (wtorek)

do godz. 15.00

x Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, technikum o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
do 29 czerwca 2017 r. (czwartek) do 3 sierpnia 2017 r. (czwartek) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego, oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 t ust. 7 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 149 ust.4 i ust.7, art. 155 ust. 4 i ust.7 art. 165 ust. 3 i ust. 4 ustawy – Przepisy wprowadzające.
do 17 lipca 2017 r.

(poniedziałek)

do godz. 12.00

do 22 sierpnia 2017 r. (wtorek) do godz. 12.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                     i kandydatów niezakwalifikowanych
do 19 lipca 2017r. (środa) do godz. 15.00 do 25 sierpnia 2017 r. (piątek) Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych (klasy technikum), który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia   o wyborze tej szkoły
do14 lipca 2017 r. (piątek)

do godz. 15.00

do 28 sierpnia 2017 r. (poniedziałek)

do godz. 12.00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego, technikum, a w przypadku technikum   – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Dnia 26 lipca 2017 r.

(środa) do godz. 12.00

do 29 sierpnia 2017 r. (wtorek) do godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
dnia 26 lipca 2017r. 29 sierpnia  2017 r.

 

Poinformowanie przez dyrektora liceum ogólnokształcącego, technikum  kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym:

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego,
b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
c) matematyki,
d) przedmiotów przyrodniczych,
e) języka obcego nowożytnego.
mnoży się przez 0,2 (za każdy 1% wyników z każdego z pięciu egzaminów) max 100 pkt.

Oceny ze świadectwa przeliczamy na punkty według skali:
a) celującym – przyznaje się po 18 pkt.
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 pkt.
c) dobrym – przyznaje się po 14 pkt.
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 pkt.
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 pkt.

Za oceny można uzyskać max. 72 pkt.

Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt.

Aktywność społeczna (wolontariat, praca na rzecz środowiska szkolnego) przyznaje się 3 pkt.

Za szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie można uzyskać 18 pkt. (gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów oraz z tego samego zakresu wpisane na świadectwie gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach).

Punktacja za wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum osiągnięcia w konkursach, turniejach i zawodach:

1) Konkursy organizowane przez kuratora oświaty o zasięgu ponadwojewódzkim:

 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –10 pkt.

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

 

2) Konkurs o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniej o zasięgu ogólnopolskim:

 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.

 

3) Konkursy organizowane przez kuratora oświaty o zasięgu wojewódzkim:

 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

 

4) Konkursy, turnieje o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.

 

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, na szczeblu:

 

a) międzynarodowym – 4 pkt.

b) krajowym – 3 pkt.

c) wojewódzkim – 2 pkt.

d) powiatowym – 1 pkt.

 

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 pkt.

 

 

TERMINY REALIZACJI PLANU NR 2

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

MIESIĄC DNI MIESIĄCA
Wrzesień 18 – 22
Październik 16 – 20
Listopad 20 – 24  
Grudzień 04 – 08
Luty    12 – 16
Marzec   12 – 16
Kwiecień   16 – 20
Czerwiec  18 – 22

 

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Grudzień 2017 – żywienie 192,00 zł + zakwaterowanie 50,00 zł

Styczeń 2018 – żywienie 144,00 zł + zakwaterowanie 50,00 zł

Luty 2018 – żywienie 240,00 zł + zakwaterowanie 50,00 zł

Marzec 2018 – żywienie 240,00 zł + zakwaterowanie 50,00 zł