Rekrutacja 2020/2021

 

Rekrutacja do Zespołu Szkół

Macieja Rataja w Gościnie

w roku szkolnym 2020/2021

jest przeprowadzana do następujących szkół:

 
REKRUTACJA ELEKTRONICZNA (WEJDŹ)

PAMIĘTAJ !!! – WYDRUKUJ – PODPISZ – DOSTARCZ DO SEKRETARIATU SZKOŁY

  

                                                              

REKRUTACJA  2020/2021

 

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy utworzyć następujące klasy:

 

TECHNIKUM ZAWODOWE (nauka trwa 5 lata)

 

 1. Technik lotniskowych służb operacyjnych – profil wojskowy (30 miejsc)
 • Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka
 • Przedmioty rozszerzone: j. angielski, matematyka

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (nauka trwa 4 lata)

 

  1. Klasa wojskowa – „oddział przygotowania wojskowego” (30 miejsc) ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Przedmioty punktowane: polski, matematyka, j. obcy, geografia
 • Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, matematyka

UWAGA! Dla tej klasy obowiązuje krótszy termin rekrutacji – kandydaci mogą składać podania do 20.05.2020 r. wraz z podaniem należy złożyć wypełnione oświadczenie 

Dodatkowo obowiązuje próba sprawności fizycznej w dniu 28.05.2020 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół im. M. Rataja w Gościnie.

 

 1. Klasa policyjna (30):
 • Przedmioty punktowane: polski, matematyka, j. obcy, biologia
 • Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, matematyka

 

 1. Klasa z łączonymi profilami (30):

– Klasa straży granicznej (15 miejsc)

– Klasa straży pożarnej z elementami zarządzania kryzysowego (15 miejsc)

 • Przedmioty punktowane: polski, matematyka, j. obcy, biologia
 • Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, matematyka

 

 

Tab. 1 KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ W GOŚCINIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Maksymalna liczba punktów ¹
1. PUNKTY ZA ŚWIADECTWO 100 pkt
Aktywność na rzecz innych ludzi 3 pkt
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt
Szczególne osiągnięcia (tab. nr 3) 18 pkt
Ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt
Ocena z matematyki  (za ocenę celującą) 18 pkt
Ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt
Ocena z II przedmiotu  (za ocenę celującą) 18 pkt
2. PUNKTY ZA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 100 pkt
Wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt
Wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt
Wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3 = 30 pkt

¹ za oceny wyrażone w stopniu 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;           3) dobrym – przyznaje się 14 punktów; 4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów; 5) dopuszczającym – przyznaje się po  2 punkty

 

KRYTERIA REKRUTACJI

 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów,
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty
 • uzyskanie pozytywnego wyniku próby sprawności fizycznej (dotyczy oddziału przygotowania wojskowego)
 • szczególne osiągnięcia ucznia
 • ukończenie szkoły z wyróżnieniem
 • aktywność społeczna

KTO BĘDZIE PRZYJĘTY DO SZKOŁY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI?

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej.

Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.

 

Tab. 2 WAŻNE TERMINY

Termin w rekrutacji zasadniczej Rodzaj czynności
od  11 maja 2020 r.

do 23 czerwca 2020 r.
do godz. 15.00

 

UWAGA!

„oddział przygotowania wojskowego” – klasa wojskowa ma krótszy termin składania podań – do 20.05.2020 r. do godz. 15.00

 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły:

– w elektronicznym powiatowym systemie rekrutacji Vulcan, które po wypełnieniu i wydrukowaniu należy dostarczyć do szkoły.

28 maja 2020 r. godz. 10:00

 

Próba sprawności fizycznej dla oddziału przygotowania wojskowego (klasa wojskowa)

 

(15.06.2020 r. – II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do próby w pierwszym terminie)

 

10 czerwca 2020 r. godz. 12:00 Opublikowanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej w oddziale przygotowania wojskowego (klasa wojskowa)
Od 19 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. Możliwość dokonania zmiany wybranych szkół lub zmiany kolejności wybranych szkół
od 26 czerwca 2020 r.

do 30 czerwca 2020 r.

do godz. 15.00

Dostarczenie do szkoły dokumentów: świadectwo ukończenia szkoły,  zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty
do 24 czerwca 2020 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności
do 10 lipca 2020 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
13 lipca 2020 r. godz. 10.00 Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
od 11 maja 2020 r. do 14 lipca 2020 r. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie
od 13 lipca 2020 r. do 20 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, dwie fotografie (podpisane na odwrocie), kartę zdrowia, podanie do internatu
21 lipca 2020 r. do godz. 14.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
21 lipca 2020 r. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
do 22 lipca 2020 r. Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych
do 28 lipca 2020 r. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Źródło: Zarządzenie Nr 2/2020 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 r.

 

 

Tab. 3 SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA KANDYDATA WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE:

 

Lp. SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA LICZBA PUNKTÓW
1. Ponadwojewódzkie konkursy kandydata wymienione na świadectwie
a) Finalista konkursu przedmiotowego 10
b) Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7
c) Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5
2. Międzynarodowe lub ogólnopolskie konkursy wiedzy albo turnieje ogólnopolskie
a) Finalista konkursu przedmiotowego lub przedmiotów objętych rocznym planem nauczania w szkole artystycznej 10
b) Laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 4
c) Finalista  turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3
3. Wojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez Kuratorium Oświaty
a) Finalista konkursu przedmiotowego (dwóch lub więcej) 10
b) Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego (dwóch lub więcej) 7
c) Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego (dwóch lub więcej) 5
d) Finalista konkursu przedmiotowego 7
e) Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5
f) Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3
4. Ponadwojewódzkie lub wojewódzkie konkursy albo turnieje wiedzy artystycznej
a) Finalista konkursów przedmiotowych (dwóch lub więcej) objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10
b) Laureat turniejów (dwóch lub więcej) nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7
c) Finalista turniejów (dwóch lub więcej) nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 5
d) Finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7
e) Laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych roczny planem nauczania szkoły artystycznej 3
f) Finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych rocznym planem nauczania szkoły artystycznej 2
5. Inne zawody wiedzy, artystyczne, sportowe organizowane przez Kuratorium Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) Międzynarodowym 4
b) Krajowym 3
c) Wojewódzkim 2
d) Powiatowym 1

Źródło: Rozporządzenie MEN z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737).

                                                                                                     

 

 

 

Klasa Oddziału Przygotowania Wojskowego

  REKRUTACJA ELEKTRONICZNA (WEJDŹ) PAMIĘTAJ !!! – WYDRUKUJ – PODPISZ – DOSTARCZ DO SEKRETARIATU SZKOŁY        REKRUTACJA 2020/2021 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (nauka trwa 4 lata) Klasa wojskowa – „oddział przygotowania wojskowego” (30 miejsc) Przedmioty punktowane: polski, matematyka, j. obcy, geografia Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, matematyka UWAGA! Dla tej klasy obowiązuje krótszy termin rekrutacji …

Pokaż strony »

Informacje dotyczące Klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego

Ważne terminy
SPRAWDŹ
 

Dzień dobry,
od 12 do 25 marca 2020 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
Proszę Państwa o dopilnowanie swoich dzieci, aby w tym czasie nie przebywali w miejscach publicznych, unikali wszelkich zgromadzeń a czas wykorzystali na naukę i nadrabianie zaległości.
Nauczyciele poprzez dziennik elektroniczny Librus przekażą zadania dla uczniów.
Przypominam o konieczności zachowania zasad higieny (częste mycie rąk, dezynfekcja pomieszczeń).
Internat jest czynny do 12.03.2020 r. do godz. 12:00. Uczniowie mają zabezpieczone posiłki – kolację w dniu dzisiejszym i śniadanie jutro.
W razie pytań prosimy kontaktować się z sekretariatem szkoły tel. 94 35 12 133.
Halina Schulz-Tkacz – Dyrektor Szkoły

 

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Kwiecień 2020 – żywienie 168,00 zł + zakwaterowanie 60,00 zł

 

 

UWAGA

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, w trosce o bezpieczeństwo rodziców oraz pracowników Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie – Dyrektor Szkoły informuje, że  od dnia 19 marca 2020 r. do odwołania ogranicza  kontakty osobiste w szkole. Istnieje możliwość kontaktu w nagłych wypadkach po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.  tel./faks 94-35-12-133

DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY

 

30.04.2020r. godz. 10.00