Rekrutacja 2019/2020

 

Rekrutacja do Zespołu Szkół

Macieja Rataja w Gościnie

w roku szkolnym 2019/2020

jest przeprowadzana do następujących szkół:

 
REKRUTACJA ELEKTRONICZNA (WEJDŹ)

PAMIĘTAJ !!! – WYDRUKUJ – PODPISZ – DOSTARCZ DO SEKRETARIATU SZKOŁY

 

PODANIA

Jestem uczniem 8 klasy Szkoły Podstawowej

Podanie do szkoły po szkole podstawowej

 

 

Jestem uczniem 3 klasy Gimnazjum
Podanie do szkoły po gimnazjum

 
Zobowiązanie – umundurowanie
Podanie do internatu

 

                                                              

REKRUTACJA  2019/2020

 

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy utworzyć następujące klasy:

 

 

DLA UCZNIÓW PO GIMNAZJUM

 

TECHNIKUM ZAWODOWE (nauka trwa 4 lata)

 

1. Technik lotniskowych służb operacyjnych – profil wojskowy (30 miejsc)

 • Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka
 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski

 

2. Technik mechanik – użytkowanie obrabiarek skrawających (30 miejsc)

 

 • Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka
 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (nauka trwa 3 lata)

 

1 .Klasa wojskowa (30 miejsc)

 • Przedmioty punktowane: polski, matematyka, j. obcy, geografia
 • Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, geografia

 

2. Klasa z łączonymi profilami (30):

– Klasa policyjna (10 miejsc)

– Klasa straży granicznej (10 miejsc)

– Klasa straży pożarnej z elementami zarządzania kryzysowego (10 miejsc)

 

 • Przedmioty punktowane: polski, matematyka, j. obcy, biologia
 • Przedmioty rozszerzone: j. polski, matematyka, biologia

 

 

 

 

DLA UCZNIÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

TECHNIKUM ZAWODOWE (nauka trwa 5 lata)

 

1. Technik lotniskowych służb operacyjnych – profil wojskowy (30 miejsc)

 • Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka
 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski

 

2. Technik mechanik – użytkowanie obrabiarek skrawających (30 miejsc)

 

 • Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka
 • Przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski

 

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (nauka trwa 4 lata)

1. Klasa wojskowa (30 miejsc)

 • Przedmioty punktowane: polski, matematyka, j. obcy, geografia
 • Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, matematyka

 

2. Klasa z łączonymi profilami (30):

– Klasa policyjna (10 miejsc)

– Klasa straży granicznej (10 miejsc)

– Klasa straży pożarnej z elementami zarządzania kryzysowego (10 miejsc)

 

 • Przedmioty punktowane: polski, matematyka, j. obcy, biologia
 • Przedmioty rozszerzone: j. polski, matematyka, j. angielski

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ I PONADGIMNAZJALNEJ W GOŚCINIE 

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM Maksymalna liczba punktów ¹ KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Maksymalna liczba punktów ¹
Punkty za świadectwo 100 pkt Punkty za świadectwo 100 pkt
Aktywność na rzecz     innych ludzi 3 pkt Aktywność na rzecz           innych ludzi 3 pkt
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 pkt Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej         z wyróżnieniem 7 pkt
Szczególne osiągnięcia 18 pkt Szczególne osiągnięcia 18 pkt
Ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt Ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt
Ocena z matematyki       (za ocenę celującą) 18 pkt Ocena z matematyki       (za ocenę celującą) 18 pkt
Ocena z I przedmiotu     (za ocenę celującą) 18 pkt Ocena z I przedmiotu       (za ocenę celującą) 18 pkt
Ocena z II przedmiotu     (za ocenę celującą) 18 pkt Ocena z II przedmiotu      (za ocenę celującą) 18 pkt
Punkty za egzamin gimnazjalny 100 pkt Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt
Wynik z języka polskiego 100% x 0,2 = 20 pkt Wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt
Wynik z historii i wiedzy   o społeczeństwie 100% x 0,2 = 20 pkt Wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt
Wynik z matematyki 100% x 0,2 = 20 pkt Wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3 = 30 pkt
Wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii 100% x 0,2 = 20 pkt Nie przeprowadza się
Wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 100% x 0,2 = 20 pkt Nie przeprowadza się
Wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym Nie przelicza się Nie przeprowadza się

¹ za oceny wyrażone w stopniu

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym – przyznaje się 14 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się po  2 punkty

KRYTERIA REKRUTACJI

 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów,
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty/egzamin gimnazjalnego
 • szczególne osiągnięcia ucznia
 • ukończenie szkoły z wyróżnieniem
 • aktywność społeczna

KTO BĘDZIE PRZYJĘTY DO SZKOŁY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI?

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej.

Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.

 

WAŻNE TERMINY

Termin w rekrutacji zasadniczej Termin w rekrutacji uzupełniającej Rodzaj czynności
od  9 maja 2019 r.

do 18 czerwca 2019 r.
do godz. 15.00

 

 

od 12 lipca 2019 r.

od godz. 12.00

do 16 lipca 2019 r.

do godz. 15.00

 

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 9 maja 2019r. do 4 lipca 2019r. od 12 lipca 2019r. do 2 sierpnia 2019r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta)okoliczności wskazanych w oświadczeniach.
Od 14 czerwca 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 x Możliwość dokonania zmiany wybranych szkół
od 21 czerwca 2019 r.

do 25 czerwca 2019 r.

do godz. 15.00

x Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego
do 28 czerwca 2019 r. do 2 sierpnia 2019 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
dnia 5 lipca 2019 r.

do godz. 12.00

dnia 7 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                     i kandydatów niezakwalifikowanych
do 8 lipca 2019 r. do 7 sierpnia 2019 r. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie
do 10 lipca 2019 r.

do godz. 15.00

do 9 sierpnia 2019 r.

do godz. 12.00

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, dwie fotografie (podpisane na odwrocie), kartę zdrowia, podanie do internatu.
dnia 12 lipca 2019 r.

do godz. 12.00

dnia 12 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
dnia 15 lipca 2019 r. do godz. 15.00 dnia 13 sierpnia  2019 r. do godz. 15.00

 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Zachodniopomorskiego  Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Źródło: Zarządzenie Nr 8/2019 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Styczeń 2020 – żywienie 254,00 zł + zakwaterowanie 60,00 zł

Luty 2020 – żywienie 134,00 zł + zakwaterowanie 60,00 zł