Rekrutacja 2020/2021

 

Rekrutacja do Zespołu Szkół

Macieja Rataja w Gościnie

w roku szkolnym 2020/2021

jest przeprowadzana do następujących szkół:

 
REKRUTACJA ELEKTRONICZNA (WEJDŹ)

PAMIĘTAJ !!! – WYDRUKUJ – PODPISZ – DOSTARCZ DO SEKRETARIATU SZKOŁY

  

 

                                            

                  

REKRUTACJA  2020/2021

 

W roku szkolnym 2020/2021 planujemy utworzyć następujące klasy:

 

TECHNIKUM ZAWODOWE (nauka trwa 5 lata)

 

 1. Technik lotniskowych służb operacyjnych – profil wojskowy (30 miejsc)
 • Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka
 • Przedmioty rozszerzone: j. angielski, matematyka

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (nauka trwa 4 lata)

 

  1. Klasa wojskowa – „oddział przygotowania wojskowego” (30 miejsc) ZOBACZ SZCZEGÓŁY
 • Przedmioty punktowane: polski, matematyka, j. obcy, geografia
 • Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, matematyka

UWAGA! Dla tej klasy obowiązuje krótszy termin rekrutacji – kandydaci mogą składać podania do 22.06.2020 r. wraz z podaniem należy złożyć wypełnione oświadczenie i orzeczenie lekarskie 

Dodatkowo obowiązuje próba sprawności fizycznej w dniu 24.06.2020 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół im. M. Rataja w Gościnie.

 

 1. Klasa policyjna (30):
 • Przedmioty punktowane: polski, matematyka, j. obcy, biologia
 • Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, matematyka

 

 1. Klasa z łączonymi profilami (30):

– Klasa straży granicznej (15 miejsc)

– Klasa straży pożarnej z elementami zarządzania kryzysowego (15 miejsc)

 • Przedmioty punktowane: polski, matematyka, j. obcy, biologia
 • Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, matematyka

 

 

Tab. 1 KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ W GOŚCINIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ Maksymalna liczba punktów ¹
1. PUNKTY ZA ŚWIADECTWO 100 pkt
Aktywność na rzecz innych ludzi 3 pkt
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt
Szczególne osiągnięcia (tab. nr 3) 18 pkt
Ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt
Ocena z matematyki  (za ocenę celującą) 18 pkt
Ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt
Ocena z II przedmiotu  (za ocenę celującą) 18 pkt
2. PUNKTY ZA EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 100 pkt
Wynik z języka polskiego 100% x 0,35 = 35 pkt
Wynik z matematyki 100% x 0,35 = 35 pkt
Wynik z języka obcego nowożytnego 100% x 0,3 = 30 pkt

¹ za oceny wyrażone w stopniu 1) celującym – przyznaje się po 18 punktów; 2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;           3) dobrym – przyznaje się 14 punktów; 4) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów; 5) dopuszczającym – przyznaje się po  2 punkty

 

KRYTERIA REKRUTACJI

 • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z: języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów,
 • wyniki egzaminu ósmoklasisty
 • uzyskanie pozytywnego wyniku próby sprawności fizycznej (dotyczy oddziału przygotowania wojskowego)
 • szczególne osiągnięcia ucznia
 • ukończenie szkoły z wyróżnieniem
 • aktywność społeczna

KTO BĘDZIE PRZYJĘTY DO SZKOŁY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI?

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej.

Wykaz konkursów znajduje się na stronach kuratoriów oświaty, a olimpiad przedmiotowych na stronie MEN.

 

Tab. 2 TERMINY REKRUTACJI – PO ZMIANACH W MAJU 2020 r.

Terminy Rodzaj czynności
od  15 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

do 10 lipca 2020 r. (piątek)
do godz. 15.00

 

UWAGA!

oddział przygotowania wojskowego” – klasa wojskowa ma krótszy termin składania podań :

od 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) do 22 czerwca 2020 r. (poniedziałek) do godz. 15:00.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły:

– w elektronicznym powiatowym systemie rekrutacji Vulcan.

24 czerwca 2020 r. (środa) godz. 10:00

 

 

Obowiązkowa próba sprawności fizycznej dla kandydatów oddziału przygotowania wojskowego (klasa wojskowa).

Aby przystąpić do testu sprawności fizycznej należy także dostarczyć orzeczenie lekarskie od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w oddziale przygotowania wojskowego, druki dokumentów dostępne są na naszej stronie internetowej oraz pod linkiem

https://kolobrzeg.edu.com.pl/kandydat/app/downloads.html

 

25 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 14:00 Opublikowanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej w oddziale przygotowania wojskowego (klasa wojskowa).
1 lipca 2020 r. (środa) godz. 10:00 II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do próby w terminie głównym.

 

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do próby sprawności fizycznej w terminie głównym (24 czerwca 2020 r.), dyrektor ZS im. M. Rataja w Gościnie, na udokumentowany wniosek rodziców kandydata – złożony najpóźniej w dniu 25 czerwca 2020 r. może wyrazić zgodę na przystąpienie do próby w II terminie.

1 lipca 2020 r. (środa) godz. 14:00 Opublikowanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej w oddziale przygotowania wojskowego (klasa wojskowa) w II terminie.
od 26 czerwca 2020 r. (piątek) do 10 lipca 2020 r. (piątek) do godz. 15:00 Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
od 31 lipca 2020 r. (piątek) do 4 sierpnia 2020 r. (wtorek)  

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowe o zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Możliwość zmiany przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

do 5 sierpnia 2020 r. (środa) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
12 sierpnia 2020 r. (środa) godz. 10.00 Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły i kandydatów niezakwalifikowanych
od 15 czerwca 2020 r. (poniedziałek) do 14 sierpnia 2020 r.(piątek) Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.
Od 13 sierpnia 2020 r. (czwartek) do 18 sierpnia 2020 r. (wtorek) do godz. 15:00 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego* zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, dwie fotografie (podpisane na odwrocie), kartę zdrowia, podanie do internatu.

 

* w przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00,  wskazując przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją ze szkoły.

19 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
19 sierpnia 2020 r. (środa) Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
do 20 sierpnia 2020 r.(czwartek) Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych
do 22 sierpnia 2020 r. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

Na podstawie §11b ust.2 rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.)

 

 

Tab. 3 SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA KANDYDATA WYMIENIONE NA ŚWIADECTWIE:

 

Lp. SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA LICZBA PUNKTÓW
1. Ponadwojewódzkie konkursy kandydata wymienione na świadectwie
a) Finalista konkursu przedmiotowego 10
b) Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 7
c) Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5
2. Międzynarodowe lub ogólnopolskie konkursy wiedzy albo turnieje ogólnopolskie
a) Finalista konkursu przedmiotowego lub przedmiotów objętych rocznym planem nauczania w szkole artystycznej 10
b) Laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 4
c) Finalista  turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 3
3. Wojewódzkie konkursy wiedzy organizowane przez Kuratorium Oświaty
a) Finalista konkursu przedmiotowego (dwóch lub więcej) 10
b) Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego (dwóch lub więcej) 7
c) Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego (dwóch lub więcej) 5
d) Finalista konkursu przedmiotowego 7
e) Laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5
f) Finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 3
4. Ponadwojewódzkie lub wojewódzkie konkursy albo turnieje wiedzy artystycznej
a) Finalista konkursów przedmiotowych (dwóch lub więcej) objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 10
b) Laureat turniejów (dwóch lub więcej) nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7
c) Finalista turniejów (dwóch lub więcej) nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 5
d) Finalista konkursu z przedmiotu lub przedmiotów objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej 7
e) Laureat turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych roczny planem nauczania szkoły artystycznej 3
f) Finalista turnieju z przedmiotu lub przedmiotów nieobjętych rocznym planem nauczania szkoły artystycznej 2
5. Inne zawody wiedzy, artystyczne, sportowe organizowane przez Kuratorium Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) Międzynarodowym 4
b) Krajowym 3
c) Wojewódzkim 2
d) Powiatowym 1

Źródło: Rozporządzenie MEN z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737).

                                                                                                     

 

 

 

Klasa Oddziału Przygotowania Wojskowego

  REKRUTACJA ELEKTRONICZNA (WEJDŹ) PAMIĘTAJ !!! – WYDRUKUJ – PODPISZ – DOSTARCZ DO SEKRETARIATU SZKOŁY        REKRUTACJA 2020/2021 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (nauka trwa 4 lata) Klasa wojskowa – „oddział przygotowania wojskowego” (30 miejsc) Przedmioty punktowane: polski, matematyka, j. obcy, geografia Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, matematyka UWAGA! Dla tej klasy obowiązuje krótszy termin rekrutacji …

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Styczeń  2021  – zakwaterowanie 40,00 zł

 

Proszę śledzić  informację na bieżąco