Cze 19

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

W ZESPOLE SZKÓŁ IM. MACIEJA RATAJA W GOŚCINIE

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

24.06.2020 r. godz. 10.00

Zespół nadzorujący:

Przewodniczący –Dyrektor Zespołu Szkół im. Macieja Rataja

                             mgr inż. Halina Schulz – Tkacz

Członkowie – mgr Ewa Balza – Plucińska

                        mgr Karolina Pałaszewska

                        mgr Ryszard Jezierski

                        mgr Arkadiusz Harłukowicz

Zabezpieczenie medyczne – ratownik KPP mgr Mariusz Marecki

Informacje organizacyjne dla zdających:

 1. Do testu może przystąpić wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie, izolacji w warunkach domowych lub sama objęta jest kwarantanną lub izolacją domową.
 3. Zdający obowiązkowo zakrywają usta i nos zgięciem łokcia, kiedy kichają lub kaszlą.
 4. Do testu przystępują kandydaci którzy wybrali Oddział Przygotowania Wojskowego jako szkołę pierwszego, drugiego lub  trzeciego wyboru.
 5. Na terenie szkoły przed przystąpieniem do testu obowiązuje maseczka.
 6. Na teren szkoły nie mogą wejść rodzice i osoby towarzyszące zdającym.
 7. Zdający przedstawia Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego.
 8. Każdy zdający powinien okazać przed egzaminem legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem.
 9. Zbiórka zdający odbędzie na placu apelowym z zachowaniem bezpiecznej odległości min. 1.5 m.
 10. Po sprawdzeni obecności i przed wejście do szatni przeprowadzona zostanie dezynfekcja rąk.
 11. Po ogólnej rozgrzewce grupa podzielona zostanie na cztery podgrupy.
 12. W przypadku pogorszenia samopoczucia lub wystąpienia kontuzji zdający natychmiast informuje zespół nadzorujący.
 13. W dniu 25.06.2020 r. opublikowane zostaną na stronie szkoły listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej w oddziale przygotowania wojskowego (klasa wojskowa).
 14. 01.07.2020 r. o godz. 10.00 przeprowadzony zostanie test sprawnościowy dla uczniów którzy w przypadkach losowych lub zdrowotnych, nie mogli przystąpić do próby sprawności fizycznej w terminie głównym (24 czerwca 2020 r.). Dyrektor ZS im. M. Rataja w Gościnie, na udokumentowany wniosek rodziców kandydata – złożony najpóźniej w dniu 25 czerwca 2020 r. może wyrazić zgodę na przystąpienie do próby w II terminie.
 15. 01.07.2020r. opublikowane zostaną na stronie szkoły listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik próby sprawności fizycznej w Oddziale Przygotowania Wojskowego (klasa wojskowa) w II turze.
 16. Rekrutacja do klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego przeprowadzona zostanie po analizie wyników nauczania na podstawie dostarczonych dokumentów oraz wyników testu sprawnościowego.
 17. 19 sierpnia 2020 r. (środa) o godz. 12.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Informacje do dodatkowe

 1. Obowiązkowy strój i obuwie sportowe ( możliwość przebrania się w szatni).
 2. Zdający powinien posiadać butelkę wody niegazowanej.
 3. Po każdym zaliczeniu ćwiczenia przez zdającego – rzut piłką lekarską, bieg wahadłowy nastąpi dezynfekcja przyborów.
 4. W trakcie testu na terenie szkoły obowiązuje zakaz grupowania się.
 5. Zmiana grup ćwiczących na punktach odbywa się z zachowaniem bezpiecznych odległości pod nadzorem instruktorów WF.

 

 

Cze 15

Rekrutacja

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

Cze 01

(Brak tytułu)

Cze 01

KONSULTACJE PRZEDMIOTOWE

KONSULTACJE PRZEDMIOTOWE

Od dnia 1.06.2020 r. w Zespole Szkół im. Macieja Rataja rozpoczynają się konsultacje przedmiotowe dla uczniów zgodnie z harmonogramem :

– poniedziałek godz. 13.00 sala 25 mgr Agnieszka Demska – matematyka,

– wtorek godz. 10.00 sala 12 mgr Katarzyna Kurys – Dzierkowska – j. niemiecki,

– wtorek godz. 13.00 sala 13 mgr Natalia Hrynchyshyn – j. angielski,

– wtorek godz. 13.00 sala 11 mgr mgr Małgorzata Bernaś– j. polski, historia,

– środa godz. 13.00 sala 11 mgr mgr Mieczysław Bernaś–  historia, wos, geografia,

– środa godz. 10.00 sala int. 1 mgr Anna Biernat – j. polski,

– czwartek godz. 13.00 sala 13 mgr Agnieszka Guga – j. angielski,

– piątek godz. 8.30 s.23 mgr Wioletta Więckowska – j. polski

Obowiązkowo:

– przed wejściem do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce,

– należy okazać „Oświadczenie” podpisane przez rodzica lub pełnoletniego ucznia o braku przeciwwskazań w związku z epidemią koronawirusa,

– stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem, nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

– zasłaniaj twarzy podczas kichania czy kasłania,

–  należy unikać większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły,

– nie nie można umówić  się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

– jeżeli  nie można przyjść na umówione konsultacje, należy zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

– należy zabrać do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów.

Maj 28

Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – realizacja projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

W dniu 25 maja 2020 roku Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie w ramach realizacji projektu „Zakup laptopów dla szkół ponadpodstawowych w Powiecie Kołobrzeskim – Zdalna Szkoła” otrzymał 4 laptopy. Dzięki realizacji w/w projektu laptopy trafiły do uczniów naszej szkoły, w celu umożliwienia im łatwiejszego dostępu do nauczania zdalnego.

Starsze posty «

» Nowsze posty

Informacje dotyczące Klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego

Ważne terminy
SPRAWDŹ
 

Dzień dobry,
od 12 do 25 marca 2020 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
Proszę Państwa o dopilnowanie swoich dzieci, aby w tym czasie nie przebywali w miejscach publicznych, unikali wszelkich zgromadzeń a czas wykorzystali na naukę i nadrabianie zaległości.
Nauczyciele poprzez dziennik elektroniczny Librus przekażą zadania dla uczniów.
Przypominam o konieczności zachowania zasad higieny (częste mycie rąk, dezynfekcja pomieszczeń).
Internat jest czynny do 12.03.2020 r. do godz. 12:00. Uczniowie mają zabezpieczone posiłki – kolację w dniu dzisiejszym i śniadanie jutro.
W razie pytań prosimy kontaktować się z sekretariatem szkoły tel. 94 35 12 133.
Halina Schulz-Tkacz – Dyrektor Szkoły

 

Koszty pobytu za internat tytułem żywienia i zakwaterowania

Czerwiec 2020 – zakwaterowanie 30,00 zł

 

 

UWAGA

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego, w trosce o bezpieczeństwo rodziców oraz pracowników Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie – Dyrektor Szkoły informuje, że  od dnia 19 marca 2020 r. do odwołania ogranicza  kontakty osobiste w szkole. Istnieje możliwość kontaktu w nagłych wypadkach po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.  tel./faks 94-35-12-133

 

ŚREDNIAK, GOŚCINO, ZESPÓŁ SZKÓŁ